Ρωμηός και Γραικός

Με Γραικισμόν και Νεογραικισμόν εννοούμεν όχι τον Νεοελληνισμόν, αλλά μόνον το μη ρωμαίικον μέρος του Νεοελληνισμού.

Ο Νεογραικισμός ως και ο προ της Αλώσεως Γραικισμός είναι εκ της φύσεώς των δουλεία χειροτέρα της Φραγκοκρατίας και Τουρκοκρατίας.

Η Φραγκοκρατία και η Τουρκοκρατία ήσαν υποδούλωσις του σώματος.

Ο Γραικισμός και ο Νεογραικισμός είναι υποδούλωσις του πνεύματος

Οι Ρωμηοί της Φραγκοκρατίας και της Τουρκοκρατίας είναι όσοι δεν ακολούθησαν το παράδειγμα εκείνων που εφράγκευσαν και ετούρκευσαν.

… ο Γραικύλος φοβείται και άρα ούτε είναι ούτε ημπορεί να είναι Ρωμηός, εφ’ όσον φοβείται. Φοβείται την πνευματικήν ανεξαρτησία και ελευθερίαν. Θέλει ελευθερία του σώματος μόνον. Και διά τούτο δεν ημπορεί κάν να φανταστεί ότι η Ρωμηοσύνη όχι μόνο δεν υποδουλώνεται πνευματικώς, αλλά είναι εν τω κόσμω πολιτιστική δύναμις ηγετική. Πώς ημπορεί ο Γραικύλος να έχη αισθήματα και πεποίθησιν ηγέτου, όταν είναι δούλος;

π. Ι. Ρωμανίδη: “Ρωμηοσύνη Ρωμανία, Ρούμελη”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s